O PROJEKCIE

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi ( w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupą docelową w projekcie są nauczyciele i dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoły Wspierane i Karda Szkół Wspieranych zlokalizowanych w Powiecie Nowodworskim a także studenci kierunków pedagogicznych na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Wsparcie w ramach projektu będzie polegało na uczestnictwie osób w kursach, doradztwie, mentoringu. Uruchomieniu 4 pracowni przedmiotowych: językowej, matematycznej, przyrodniczej, komputerowej (ICT). Opracowaniu 10 modelowych programów doszkolenia zawodowego nauczycieli, przeprowadzeniu diagnozy 7 szkół wspieranych, utworzeniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Przeprowadzeniu 20 lekcji pokazowych oraz 10 warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół wspieranych. Przeprowadzeniu praktyk i mentoringu dla 10 studentów kierunków pedagogicznych. Organizacji konferencji dotyczącej edukacji włączającej i efektywnej realizacji podstawy programowej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności i wiedzy w 8 szkołach wśród 85 nauczycieli i 10 studentów z PWSZ Elbląg w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i realizacji podstawy programowej z uczniem ze specyficznymi potrzebami.

Projekt realizowany w ramach i Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

źródło: http://fundacjanova.org.pl