^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 6 Slide 1 Slide 7 Slide 5 Slide 3

Informacje dla osób niesłyszących

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E
  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21

Wolne lektury

Wolne lektury

Edukacyjny język obiektowy

E-podręczniki

Szkoła pamięta

Klub Szkół Unicef

Kynoterapia

Sentencje łacińskie

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

I. Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Art. 71b pkt 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 256, poz. 2572), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.).

II. Dla kogo organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania?

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dzieci o nieprawidłowym rozwoju   od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 • Wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest nową formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego. Nie zastępuje żadnej z form stosowanych dotychczas (np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego).
 • Placówka może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania w przypadku, gdy  placówka nie będzie miała możliwości realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

III. Jaki jest cel i zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. 

Zadania wczesnego wspomagania:

 • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapeutycznego
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie

IV. Jakie są zasady przyjęcia  dziecka na  zajęciach wczesnego wspomagania?

Rodzice składają u Dyrektora placówki podanie o zorganizowanie zajęć oraz  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. 

Zajęcia prowadzone są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

V.  Kto wchodzi w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka :

 • dyrektor powołuje Zespół specjalistów pracujących z danym  dzieckiem. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka 
 • pedagog  specjalny: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub  surdopedagog
 • logopeda
 • psycholog
 • terapeuta pedagogiczny
 • fizykoterapeuta

VI. Jak wyglądają zajęcia?

 • metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie
 • terapeuta pracuje  z dzieckiem indywidualnie - na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia
 • cele programu realizowane są  w różnych miejscach np.: przy stoliku, na podłodze
 • praca terapeutów omawiana jest z rodzicami
 • uwzględniane są  preferencje dziecka, jego zainteresowań oraz  ulubione formy aktywności

VII. Jakie metody stosowane są w ramach zajęć wczesnego wspomagania?

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • metody wspomagające porozumiewanie się
 • behawioralne metody edukacji
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • terapia zajęciowa
 • terapia zabawą
 • Metoda  Kinezjologii Edukacyjnej P.E.Denisona
 • programy multimedialne
 • inne w zależności od potrzeb dziecka

Zadania realizowane  w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w naszej placówce polegają na stymulowaniu  sfery  poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Niewątpliwym  atutem udziału dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania w naszej placówce jest fakt, iż równolegle dziecko może uczęszczać do grupy przedszkolnej w naszej placówce, a następnie  kontynuować naukę w naszej placówce, która posiada bogatą ofertę edukacyjną i terapeutyczną  służącą dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Copyright © 2003 - 2022 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22